Logo Social Security Office
Asean
สำนักงานประกันสังคม SOCIAL SECURITY OFFICE
กำหนดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning) ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2564
เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นปัจจุบัน ผู้เรียนทุกท่านสามารถทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวได้ที่เมนู "ข้อมูลส่วนบุคคล"

พิมพ์ใบประกาศรอบที่ 4 ปี2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึง 30 มิ.ย. 2564

เปิดรับสมัครรอบที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ค. ถึง 24 มิ.ย. 2564
 
รหัสวิชา ชื่อหลักสูตร รอบที่ รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 6 ระยะ
เวลา
เรียน
(วัน)
จำนวน
ชั่วโมง
เริ่มลงทะเบียน 21เม.ย.-20พ.ค. 26พ.ค.-24มิ.ย. 30มิ.ย.-29ก.ค.
เริ่มเรียน 22เม.ย.-21พ.ค. 27พ.ค.-25มิ.ย. 1ก.ค.-30ก.ค.
พิมพ์ใบประกาศ 1มิ.ย.-30มิ.ย. 6ก.ค.-4ส.ค. 10ส.ค.-8ก.ย.
S06-PU001 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ
        30 วัน 3
S19-CF001
พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
        30 วัน 3
S21-LV001 การนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต         30 วัน 3
S22-DM001 ความรู้เบื้องต้นการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนมาตรา 40         30 วัน 3
S23-SB001 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539         30 วัน 3
S12-NE001 การเจรจาต่อรอง         30 วัน 3
** กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
 
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วกรุณาใส่ User ID และ Password ก่อนเข้าระบบ
* ใส่ SSO แล้วตามด้วยเลข 6 หลัก เช่น SSO123456
User ID (รหัสผู้ใช้) :
Password (รหัสผ่าน) :
 

การพิมพ์ใบประกาศนียบัตร


จะต้องจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้อีก
 
 
ผู้ประสงค์สมัครสมาชิก (** สำหรับบุคลากรสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น)
 
ให้แจ้งข้อมูลเพื่อเปิดสิทธิ์ ดังนี้

1. คำนำหน้า
2. ชื่อ - นามสกุล
3. หมายเลขบัตรประชาชน
4. ตำแหน่ง
5. สังกัด
6. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
สามารถแจ้งข้อมูลได้ 2 ช่องทางดังนี้
ช่องทางที่ 1 ทาง e-mail : acmic.sso@gmail.com
ช่องทางที่ 2 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2956 2315, 0 2968 7566
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอการแจ้งผลกลับที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของท่าน
 
"หากไม่แจ้งข้อมูลเพื่อเปิดสิทธิ์ จะไม่สามารถลงทะเบียนได้"

 
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการฝึกอบรม กองฝึกอบรม โทร. 0-2956-2323, 0-2956-2325