Logo Social Security Office
Asean
สำนักงานประกันสังคม SOCIAL SECURITY OFFICE
กำหนดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning) ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2561
เปิดรับสมัครรอบที่ 7 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 กันยายน 2561 เริ่มอบรม 6 สิงหาคม

สามารถพิมพ์ใบประกาศ รอบที่ 5 ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. ถึง 15 ส.ค. 2561

รหัสวิชา ชื่อหลักสูตร รอบที่ รอบที่ 7 รอบที่ 8 รอบที่ 9 ระยะ
เวลา
จำนวน
ชั่วโมง
วันสมัคร 2 ส.ค. - 5 ก.ย. 6 ก.ย. - 10 ต.ค. 11 ต.ค. - 13 พ.ย.
เริ่มอบรม 6 ส.ค. - 9 ก.ย. 10 ก.ย. - 14 ต.ค. 15 ต.ค. - 18 พ.ย.
พิมพ์ใบประกาศ 1 ต.ค. - 31 ต.ค. 1 พ.ย. - 30 พ.ย. 1 ธ.ค. - 31 ธ.ค.
S08-TN001 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา         35 วัน 5
S16-EN001 วิชาภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงานประกันสังคม : General English         35 วัน 3
S16-EN002 วิชาภาษาอังกฤษกับงานประกันสังคม (ระดับสูง) : การปฏิบัติงาน 2 กองทุน         35 วัน 5
S18-LA001 วิชาภาษาพม่าสำหรับงานประกันสังคม         35 วัน 3
S18-LA002 วิชาภาษากัมพูชาสำหรับงานประกันสังคม         35 วัน 3
S20-SF001 วิชาการเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน         35 วัน 3
S01-ER001 วิชาขึ้นทะเบียนนายจ้างสถานประกอบการ 2 กองทุน         35 วัน 3
S01-PA001 วิชาการตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง         35 วัน 3

 
 
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วกรุณาใส่ User ID และ Password ก่อนเข้าระบบ
* ใส่ SSO แล้วตามด้วยเลข 6 หลัก เช่น SSO123456
User ID (รหัสผู้ใช้) :
Password (รหัสผ่าน) :
 
 
 
   เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก e-learning ของสำนักงานประกันสังคม
มี 2 วิธีให้เลือก ดังนี้

     วิธีที่ 1 ส่ง FAX สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง หรือเอกสารหลักฐานที่ระบุว่าปฏิบัติราชการที่ใด หรือให้ผู้บังคับบัญชารับรองว่าเป็นบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจริง

     วิธีที่ 2 ส่ง FAX สำเนาบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงาน (หน้า-หลัง) ที่มีหมายเลขบัตรประชาชน และให้ผู้บังคับบัญชารับรองว่าเป็นบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจริง

     โดยในเอกสารดังกล่าวเขียนระบุว่า สมัครสมาชิก e-learning สังกัด เบอร์โทรศัพท์ e-mail (ที่สามารถติดต่อได้) และเลขบัตรประชาชน (เนื่องจากFaxมาแล้วอาจไม่ชัดเจน) มาที่ ฝ่ายวิชาการฝึกอบรม กองฝึกอบรม 02-9562315,
02-9687566 (FAX) เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสาร
ดังกล่าวแล้วจะทำการบันทึกข้อมูลลงระบบและแจ้งผลพร้อมทั้งขั้นตอนต่างๆ กลับทาง e-mail

 
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการฝึกอบรม กองฝึกอบรม โทร. 0-2956-2323, 0-2956-2325
 
* กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อเปิดดู คู่มือการเข้าเรียน e-Learning