Logo Social Security Office
Asean
สำนักงานประกันสังคม SOCIAL SECURITY OFFICE
กำหนดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning) ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2563
เปิดรับสมัครรอบที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. ถึง 10 ธ.ค. 2563

รหัสวิชา ชื่อหลักสูตร รอบที่ รอบที่ 8 รอบที่ 9 รอบที่ 10 ระยะ
เวลา
เรียน
(วัน)
จำนวน
ชั่วโมง
วันสมัคร 7ก.ย.-1ต.ค. 12ต.ค.-5พ.ย. 16พ.ย.-10ธ.ค.
เริ่มอบรม 14ก.ย.-13ต.ค. 19ต.ค.-17พ.ย. 23พ.ย.-22ธ.ค.
พิมพ์ใบประกาศ 23ต.ค.-21พ.ย. 27พ.ย.-26ธ.ค. 3ม.ค.-1ก.พ.
S21-LV001 การนำส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต         30 วัน 3
S22-DM001 ความรู้เบื้องต้นการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน มาตรา 40
        30 วัน 3
S19-IN001
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
        30 วัน 3
S23-SB001 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539         30 วัน 3
S01-PA001 การตรวจสอบบัญชีค่าจ้าง         30 วัน 3
S06-PU001 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวง
การคลังฯ
        30 วัน 3
S19-CF001 พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561         30 วัน 3
S12-NE001 การเจรจาต่อรอง         30 วัน 3
S08-TN002 จิตสำนึกในการให้บริการ         30 วัน 4
S11-TN005 การจัดการความรู้ Knowledge Management : KM         30 วัน 5
S12-TN007 การพัฒนาตนเอง         30 วัน 5
S08-TN003 วุฒิภาวะทางอารมณ์         30 วัน 4
S12-TN006 การทำงานเป็นทีม         30 วัน 5
S18-LA001 ภาษาพม่าสำหรับงานประกันสังคม         30 วัน 3
S18-LA002 ภาษากัมพูชาสำหรับงานประกันสังคม         30 วัน 3
S08-TN001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา         30 วัน 3
S16-EN001 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงานประกันสังคม : General English         30 วัน 3
S16-EN002 ภาษาอังกฤษกับงานประกันสังคม (ระดับสูง) : การปฏิบัติงาน 2 กองทุน         30 วัน 5
** กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
 
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วกรุณาใส่ User ID และ Password ก่อนเข้าระบบ
* ใส่ SSO แล้วตามด้วยเลข 6 หลัก เช่น SSO123456
User ID (รหัสผู้ใช้) :
Password (รหัสผ่าน) :
 

การพิมพ์ใบประกาศนียบัตร
     จะต้องจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตรตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรได้อีก
 
 
ผู้ประสงค์สมัครสมาชิก (สำหรับบุคลากรสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น)
 
ให้แจ้งข้อมูลเพื่อเปิดสิทธิ์ ดังนี้

- คำนำหน้า
- ชื่อ - นามสกุล
- หมายเลขบัตรประชาชน
- ตำแหน่ง
- สังกัด
- e-mail
สามารถแจ้งข้อมูลได้ 3 ช่องทางดังนี้
- ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2956 2323, 2325, 2317
- ช่องทางที่ 2 ทาง e-mail : acmic.sso@gmail.com
- ช่องทางที่ 3 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2956 2315, 0 2968 7566
เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกเปิดสิทธิ์แล้ว จะแจ้งผลการดำเนินการกลับไปที่ e-mail ของท่าน
 
"หากไม่แจ้งข้อมูลเพื่อเปิดสิทธิ์ จะไม่สามารถลงทะเบียนได้"

 
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการฝึกอบรม กองฝึกอบรม โทร. 0-2956-2323, 0-2956-2325
 
* กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อเปิดดู คู่มือการเข้าเรียน e-Learning