กำหนดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning) ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2557

รหัสวิชา
ชื่อหลักสูตร
รุ่นที่
1/2557
2/2557
3/2557
4/2557

ระยะ เวลา

จำนวน ชั่วโมง
วันสมัคร
15 ม.ค. - 15 ก.พ.
15 เม.ย. - 15 พ.ค.
15 ก.ค. - 15 ส.ค.
15 ต.ค. - 15 พ.ย.
อบรม
1 ก.พ. - 2 มี.ค.
1 - 31 พ.ค.
1 - 31 ส.ค.
1 - 30 พ.ย.
พิมพ์ประกาศ
1 - 30 เม.ย.
1 - 31 ก.ค.
1 - 31 ต.ค.
1 - 31 ม.ค. 58
S01-00006 หลักสูตร เงินสมบทและการตรวจสอบ
S01-LA001
วิชา กฏหมายเบื้องต้น  
30 วัน
4
S01-CN001
วิชา การขึ้นทะเบียบนายจ้าง  
30 วัน
4
S01-CN002
วิชา กองทุนประกันสังคม  
30 วัน
4
S01-CN003
วิชา การติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนประกันสังคม  
30 วัน
4
S01-CP001
วิชา กองทุนเงินทดแทน  
30 วัน
4
S01-IP001
วิชา การตรวจสอบ  
30 วัน
4
S03-00003 หลักสููตร เงินสมทบและการตรวจสอบ (Advance)              
S03-CN004
วิชา การจัดการข้อมูลเงินสมทบส่วนที่ 1 (ส่วนของนายจ้าง)
30 วัน
5
S03-CN005

วิชา การจัดการข้อมูลเงินสมทบส่วนที่ 2 (ส่วนของ ผปต.)

30 วัน
5
S03-CN006
วิขา ระบบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเงินสมทบส่วนที่ 2
30 วัน
5
S04-00003 หลักสูตร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี              
S04-AC001
วิชา การเงินกองทุนประกันสังคม-กองทุนเงินทดแทน          
30 วัน
6
S04-AC002
วิชา บัญชีกองทุนประกันสังคม          
30 วัน
6
S04-AC003
วิชา บัญชีกองทุนเงินทดแทน          
30 วัน
4
S05-00002 หลักสูตร เจ้าหน้าที่วินิจฉัยกองทุนเงินทดแทน              
S05-CP002
วิชา ความรู้และแนวปฏิบัติงานวินิจฉัยเงินทดแทน          
30 วัน
4
S05-CP003
วิชา เจ้าหน้าที่วินิจฉัยกองทุนเงินทดแทน          
30 วัน
6
S06-00003 หลักสูตร กฏหมายในการดำเนินงานของ สปส.              
S06-LA002
วิชา การอุทธรณ์ตาม พรบ.ประกันสังคม        
30 วัน
5
S06-LA003
วิชา การยึดอายัดทรัพย์สินตาม พรบ.ประกันสังคมและพรบ.เงินทดแทน        
30 วัน
5
S06-LA004
วิชา คำอธิบายบทกำหนดโทษตาม พรบ.ประกันสังคม และพรบ.เงินทดแทน        
30 วัน
5
S07-CN007
หลักสูตร ระบบ online เพื่องานเร่งรัดหนี้สินกองทุนประกันสังคม          
30 วัน
6
S08-TN001
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา          
30 วัน
6
S08-TN002
หลักสูตร จิตสำนึกในการให้บริการ          
30 วัน
4
S08-TN003
หลักสูตร วุฒิภาวะทางอารมณ์          
30 วัน
4
S08-TN004
หลักสูตร การจัดทำและวิเคราะห์แผนกลยุทธ์โครงการ และแผนปฏิบัติงาน          
30 วัน
6
  หลักสูตร ความรู้ในการปฏิบัติงานประกันสังคม          
S09-CN008
วิชา การจัดการข้อมูลเงินสมทบของผู้ประกันตนตาม ม.39          
30 วัน
5
S10-RG001
วิชา ข้อควรรู้ในการใช้ระบบ TSO          
30 วัน
5
S10-RG002
วิชา การใช้งานโปรแกรม Report Distribution VDR สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป          
30 วัน
5
S10-RG003
วิชา การดูแลระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยบนเครือข่าย          
30 วัน
6
S11-TN005
หลักสูตร การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)          
30 วัน
6
S12-TN006
หลักสูตร การทำงานเป็นทีม          
30 วัน
6
S12-TN007
หลักสูตร การพัฒนาตนเอง          
30 วัน
6
S02-000014 หลักสูตร เจ้าหน้าที่วินิจฉัยประโยชน์ทดแทน          
S02-BF001
วิชา กรณีการพิจารณาประโยชน์ทดแทน          
30 วัน
4
S02-BF002
วิชา กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (ค่ารักษา)          
30 วัน
4
S02-BF003
วิชา กรณีเงินทดแทนการขาดรายได้ (กรณีปกติและกรณีโรคเรื้อรัง)          
30 วัน
4
S02-BF004
วิชา กรณีการคลอดบุตร          
30 วัน
3
S02-BF005
วิชา กรณีทุพพลภาพ          
30 วัน
3
S02-BF006
วิชา กรณีตาย          
30 วัน
3
S02-BF007
วิชา กรณีสงเคราะห์บุตร          
30 วัน
4
S02-BF008
วิชา กรณีชราภาพ          
30 วัน
4
S02-BF009
วิชา กรณีว่างงาน          
30 วัน
4
S02-BF010
วิชา มาตรา 38, 39 และมาตรา 41          
30 วัน
3
S02-BF011
วิชา การคำนวณค่าจ้างตามมาตรา 57 แห่งพรบ.ประกันสังคม          
30 วัน
3
S02-BF012
วิชา ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายก่อนยื่นคำขอหรือก่อนรับเงิน          
30 วัน
3
S02-BF013
วิชา การนับระยะเวลาเพื่อยื่นอุทธรณ์คำสั่งประโยชน์ทดแทนทุกกรณี และการจัดเก็บเอกสาร          
30 วัน
3
S02-BF014
วิชา เรื่องเล่าจากการตรวจแนะนำการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทน          
30 วัน
3
S13-MA001
หลักสูตร ประกันสังคมคุ้มครองแรงงานนอกระบบ          
30 วัน
3
  หลักสูตร การบริหารการเงินและการคลังและพัสดุ              
S14-EA001
วิชา การจัดซื้อจัดจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์          
30 วัน
3
S15-BR001

วิชา การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินกองทุนเพื่อบริหาร สำนักงานประกันสังคมและเงินกองทุนเงินทดแทน

         
30 วัน
3
S16-EN001
หลักสูตร ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงานประกันสังคม          
30 วัน
6


 
 
 
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วกรุณาใส่ User ID และ Password ก่อนเข้าระบบ
* ใส่ SSO แล้วตามด้วยเลข 6 หลัก เช่น SSO123456
User ID (รหัสผู้ใช้) :
Password (รหัสผ่าน) :
 
 
 
   หากยังไม่ได้ลงทะเบียน กรุณาลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนโดยคลิกที่ปุ่ม
     "ลงทะเบียนใหม่"
 
 มีปัญหา ! กรุณาติดต่อ กองฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการฯ โทร. 0-2956-2325-6
 
* กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat เพื่อเปิดดู คู่มือการเข้าเรียน e-Learning
 
 
 
 
 
 
Copyright Chula Unisearch,
Chulalongkorn University. All Rights Reserved.