เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น

คลิกที่ปุ่ม New Student เพื่อทำเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

กรณีท่านเป็นผู้ได้รับการบรรจุเข้าทำงานใหม่หรือโอนย้ายมาใหม่
และมีความประสงค์จะสมัครเรียน e-learning แต่ไม่สามารถลงทะเบียนได้
ท่านจะต้องทำการส่งหลักฐานดังต่อไป

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาหนังสือรับรองจากหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน หรือสำเนาคำสั่งบรรจุหรือ
โอนย้าย โดยแฟกซ์ สำเนาเอกสารมาที่ ฝ่ายวิชาการฝึกอบรม กองฝึกอบรม
โทร. 0-2956-2323, 0-2956-2325 โทรสาร. 0-2956-2315,0-2968-7566
 
 


Copyright ©, Continuing Education Center,
Chulalongkorn University. All Rights Reserved.