ผู้ประสงค์สมัครสมาชิก (สำหรับบุคลากรสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น)
ให้แจ้งข้อมูลเพื่อเปิดสิทธิ์ ดังนี้
- คำนำหน้า
- ชื่อ - นามสกุล
- หมายเลขบัตรประชาชน
- ตำแหน่ง
- สังกัด
- e-mail
สามารถแจ้งข้อมูลได้ 3 ช่องทางดังนี้
- ช่องทางที่ 1 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2956 2323, 2325, 2317
- ช่องทางที่ 2 ทาง e-mail : acmic.sso@gmail.com
- ช่องทางที่ 3 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2956 2315, 0 2968 7566
เมื่อเจ้าหน้าที่บันทึกเปิดสิทธิ์แล้ว จะแจ้งผลการดำเนินการกลับไปที่ e-mail ของท่าน
 
ลงทะเบียนใหม่ได้เฉพาะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมที่ได้รับการเปิดสิทธิ์แล้วเท่านั้น
 
 


Copyright ©, Continuing Education Center,
Chulalongkorn University. All Rights Reserved.