วิธีการส่งเอกสารเพื่อการสมัคร e-learning ของสำนักงานประกันสังคม
 
ให้ผู้สมัครจัดเตรียมเอกสารดังนี้

- สำเนาบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงาน (ด้านหน้าและด้านหลัง)
ที่ปรากฎหมายเลขบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน (เฉพาะด้านหน้า)
 
- สำเนาคำสั่งแต่งตั้งว่าปฏิบัติราชการที่ใด ณ ปัจจุบัน หรือให้ผู้บังคับบัญชา (เหนือขึ้นไป 1 ระดับ) รับรองว่าเป็นบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมสังกัดใด
 
- ในเอกสารดังกล่าวให้เขียนระบุว่า สมัคร e-learning พร้อมระบุสังกัด เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ (ที่สามารถติดต่อได้) และหมายเลขบัตรประชาชน กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง
 
- เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น
 
วิธีส่งเอกสาร สามารถส่งได้ 2 ช่องทางดังนี้
ช่องทางที่ 1. ส่งเอกสารทางโทรสารมาที่หมายเลข 02-9562315 หรือ 02-9687566 (ฝ่ายวิชาการฝึกอบรม กองฝึกอบรม)
ช่องทางที่ 2. ส่งเอกสารทางอีเมล์ โดยสแกนเอกสารหรือถ่ายรูปเอกสารทุกแผ่นแล้วทำการแนบไฟล์เอกสารส่งมาที่ อีเมล์ : acmic.sso@gmail.com
 
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารจะทำการบันทึกเปิดสิทธิ์ให้ และแจ้งผลพร้อมขั้นตอนต่างๆ กลับทาง e-mail
 
ลงทะเบียนใหม่ได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมที่ได้ส่งเอกสารยืนยันตนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากทำการส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว คลิกที่ปุ่ม New Student ด้านล่างนี้ เพื่อทำการลงทะเบียน
 
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการฝึกอบรม กองฝึกอบรม โทร. 0-2956-2323, 0-2956-2325
 
 
 


Copyright ©, Continuing Education Center,
Chulalongkorn University. All Rights Reserved.