เฉพาะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น

คลิกที่ปุ่ม New Student เพื่อทำเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก e-learning มี 2 วิธีให้เลือก ดังนี้
    วิธีที่ 1 ส่ง FAX สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง หรือเอกสารหลักฐานที่ระบุว่าปฏิบัติราชการที่ใด หรือให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรองว่าเป็นบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจริง
   วิธีที่ 2 ส่ง FAX สำเนาบัตรข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ /พนักงาน ที่มีหมายเลขบัตรประชาชน และให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นรับรองว่าเป็นบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมจริง โดยในเอกสารดังกล่าวเขียนระบุว่า สมัครสมาชิก e-learning เลขบัตรประชาชน สังกัด เบอร์โทรศัพท์ และe-mail มาที่ กองฝึกอบรม 02-9562315, 02-9687566 (FAX) และรอการแจ้งผลพร้อมขั้นตอนทาง e-mail
 
 


Copyright ©, Continuing Education Center,
Chulalongkorn University. All Rights Reserved.