Logo Social Security Office
Asean
สำนักงานประกันสังคม SOCIAL SECURITY OFFICE
กำหนดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning) ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2567
เพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นปัจจุบัน ผู้เรียนทุกท่านสามารถทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวได้ที่เมนู "ข้อมูลส่วนบุคคล"

เปิดรับสมัครรอบที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. ถึง 28 มิ.ย. 2567
 
รหัสวิชา ชื่อหลักสูตร รอบที่ รอบที่ 4 รอบที่ 5 รอบที่ 6 ระยะ
เวลา
เรียน
(วัน)
จำนวน
ชั่วโมง
เริ่มลงทะเบียน 31 มี.ค.-29 เม.ย. 30 เม.ย.- 29 พ.ค. 30 พ.ค.- 28 มิ.ย.
เริ่มเรียน 31 มี.ค.-29 เม.ย. 30 เม.ย.- 29 พ.ค. 30 พ.ค.- 28 มิ.ย.
พิมพ์ใบประกาศ ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. เป็นต้นไป ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. เป็นต้นไป
S30-PS001 หลักการประกันสังคม
        30 วัน 3
S31-RM001 การบริหารความเสี่ยง
        30 วัน 3
S22-DM002 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวินิจฉัยประโยชน์ทดแทนมาตรา 40
        30 วัน 3
S06-PU001 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ
        30 วัน 3
S12-NE001 การเจรจาต่อรอง         30 วัน 3
S19-CF001
พระราชบัญญัติเงินทดแทน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
        30 วัน 3
S27-OC001 การบันทึกผลการตรวจสอบสถานประกอบการบน ระบบตรวจสอบ (Online)         30 วัน 3
S24-DC001 การติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนประกันสังคม         30 วัน 3
S26-FA001 การยึด อายัดทรพัย์สินตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคมและพระราชบัญญัติเงินทดแทน         30 วัน 3
S25-CR001 งานฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร (Comprehensive Rehabilitation)         30 วัน 3
S29-AF001 การตรวจสอบบัญชีค่าจ้างกองทุนเงินทดแทน         30 วัน 3
** กำหนดการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
 
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วกรุณาใส่ User ID และ Password ก่อนเข้าระบบ
* ใส่ SSO แล้วตามด้วยเลข 6 หลัก เช่น SSO123456
User ID (รหัสผู้ใช้) :
Password (รหัสผ่าน) :
 
 
 
ผู้ประสงค์สมัครสมาชิก (** สำหรับบุคลากรสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น)
 
ให้แจ้งข้อมูลเพื่อเปิดสิทธิ์ ดังนี้

1. คำนำหน้า
2. ชื่อ - นามสกุล
3. หมายเลขบัตรประชาชน
4. ตำแหน่ง
5. สังกัด
6. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
7. เบอร์โทรศัพท์
สามารถแจ้งข้อมูลได้ 2 ช่องทางดังนี้
ช่องทางที่ 1 ทาง e-mail : acmic.sso@gmail.com
ช่องทางที่ 2 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2968 7566
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอการแจ้งผลกลับที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของท่าน
 
"หากไม่แจ้งข้อมูลเพื่อเปิดสิทธิ์ จะไม่สามารถลงทะเบียนได้"

 
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการฝึกอบรม กองฝึกอบรม โทร. 0-2956-2323, 0-2956-2317