ผู้ประสงค์สมัครสมาชิก (สำหรับบุคลากรสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น)
ให้แจ้งข้อมูลเพื่อเปิดสิทธิ์ ดังนี้
1. คำนำหน้า
2. ชื่อ - นามสกุล
3. หมายเลขบัตรประชาชน
4. ตำแหน่ง
5. สังกัด
6. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
สามารถแจ้งข้อมูลได้ 2 ช่องทางดังนี้
ช่องทางที่ 1 ทาง e-mail : acmic.sso@gmail.com
ช่องทางที่ 2 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2968 7566
เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอการแจ้งผลกลับที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของท่าน
 
ลงทะเบียนใหม่ได้เฉพาะบุคลากรของสำนักงานประกันสังคมที่ได้รับการเปิดสิทธิ์แล้วเท่านั้น
 
 


Copyright ©, Continuing Education Center,
Chulalongkorn University. All Rights Reserved.