เนื่องจากคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ติดตั้ง Internet Explorer (IE) เป็น version 10 ซึ่งระบบ E-Learning ไม่รองรับ

ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียน E-Learning ได้  ต้องทำการเปลี่ยน version จาก 10 เป็น 9 ทุกครั้งก่อนเข้าเรียน ตามขั้นตอน ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 : จากหน้าหลักระบบ E-Learning  กด F12 จะปรากฏ menu bar ที่ด้านล่างของหน้าจอ

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 :    เลือกเมนู Browser  Mode : IE 10  แล้วคลิกที่  Internet  Explorer 9

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 :   ปิด Menu Bar  แล้วเข้าเรียน E-Learning  ตามปกติ